CBD oljans effekter, potential och användningsområden

År 2024 spås CBD-marknaden omsätta runt 20 miljarder dollar så man kan utan att överdriva säga att populariteten exploderar. Men hur potent är egentligen CBD och vilka är behandlingsområdena? Vi tittar på 9 av de potentiella hälsofördelarna och dyker ner i CBD oljans effekter.

Vad är CBD?

CBD (cannabidiol) är en av de över 100 cannabinoiderna som återfinns i cannabisplantor. Det är den näst mest förekommande cannabinoiden i plantorna och endast THC förekommer i större mängder. CBD olja kan utvinnas ur all typ av cannabis men för att vara laglig i Sverige behöver den komma från så kallad industrihampa. Detta beror på att industrihampa naturligt har extremt låga halter av THC, ämnet i cannabis som gör dig hög.

Till skillnad från THC har CBD inga psykoaktiva egenskaper och ger inte någon ”rusupplevelse”. Det finns inga bevis på att det har någon missbruks- eller beroendepotential och hittills finns det inga bevis på att det är förknippat med några allvarliga biverkningar, enligt WHO. Istället har CBD visat potential för att lindra ett antal medicinska tillstånd och det är detta vi ska dyka ner i idag.

CBD oljans effekter

1 – Epilepsi

CBD:s potential vid behandling av epilepsi har väckt betydande intresse inom medicinsk forskning. Detta beror på dess förmåga att modulera och påverka nervsystemet utan de psykoaktiva effekter som är förknippade med THC. Dessutom undersöks hur de antiinflammatoriska egenskaper hos CBD eventuellt kan spela en roll i att minska epileptiska anfall.

I juni 2018 godkände FDA (amerikanska folkhälsomyndigheten) Epidiolex, ett CBD baserat läkemedel, för behandling av epilepsianfall hos personer från 2 års ålder och uppåt med Dravet syndrom och Lennox-Gastaut syndrom (LGS), som är två sällsynta former av epilepsi. 

CBD oljans effekt har också undersökts för användning vid andra former av behandlingsresistent epilepsi, oftast i kombination med konventionella epilepsimediciner. Resultaten varierade, men flera studier visade att CBD signifikant minskade frekvensen av anfall med nästan 44% hos de flesta personer.

CBD kan interagera med andra läkemedel som används för epilepsi och vissa allvarliga biverkningar har rapporterats, särskilt en minskning av leverfunktionen hos personer som redan tar valproat. Detta innebär att det krävs noggrann övervakning av läkare för att minimera risken för biverkningar i kombination med andra läkemedel.

Forskning har fastställt: CBD olja är effektivt för behandling av vissa typer av epilepsi.

2 – Smärta

Djurstudier har visat att CBD har antiinflammatoriska effekter och påverkar smärtuppfattningen genom att interagera med det endocannabinoidasystemet och på detta sätt lindra smärta. Tyvärr finns det få kliniska studier på människor som fokuserar på behandling med enbart CBD. De flesta studier använder en kombination av CBD och THC för att lindra smärta.

Medicin som använder sig av CBD och THC i kombination finns faktiskt som läkemedel. Health Canada har godkänt en kombinationsmedicin som innehåller både THC och CBD i ett 1:1-förhållande för lindring av central nervrelaterad smärta vid multipel skleros och cancerrelaterad smärta som inte svarar på behandling med opioider.

Vid en annan studie av CBD oljans effekt mot smärta rapporterades en förbättring i livskvalitet hos personer med icke-cancerrelaterad smärta. Däremot fanns ingen statistiskt signifikant förbättring hos dem med cancerrelaterad smärta eller med neurologiska symtom.

I en studie på 47 personer med multipel skleros rapporterade minskad smärta och muskelspasmer och förbättrad gångförmåga. Detta utav en behandling med en kombination av CBD och THC. Flera andra forskningsprojekt (både på djur och människor) har visat att CBD har antiinflammatoriska effekter. När inflammationen minskar kan detta i sin tur leda till minskad smärta.

Forskning har fastställt: CBD kan vara fördelaktigt för att lindra smärta, men det finns inte tillräckligt med högkvalitativa mänskliga studier för att säkerställa resultat.

3 – Ledinflammation (Artrit)

Intresset för topiskt applicerad CBD som en behandlingsform för artrit speglar en växande trend mot icke-invasiva, biverkningsfria behandlingsmetoder. Topiskt applicerat innebär helt enkelt att CBD preparatet, i form av olja eller CBD salva, läggs direkt på huden vid de inflammerade lederna.

CBD oljans antiinflammatoriska egenskaper är centrala i dess förmåga att lindra ledinflammation och erbjuder ett alternativ till traditionella antiinflammatoriska läkemedel. De traditionella läkemedlen är ofta förknippade med negativa biverkningar, särskilt vid långtidsanvändning, vilket gör CBD till ett lovande alternativ.

Djurstudier har visat att topisk applicering av CBD lindrar smärta och inflammation associerad med artrit med få biverkningar. Topisk applicering av CBD är fördelaktig eftersom CBD absorberas dåligt när det tas oralt och kan orsaka gastrointestinala biverkningar.

Potentialen som CBD visat i behandling av artrosrelaterad smärta och inflammation har lett till en ökning av forskning och utveckling av CBD-baserade krämer och salvor. Produkter som är utformade för att ge målinriktad lindring och reducera biverkningar.

Det finns dock ett behov av ytterligare kliniska studier på människor för att fastställa effektiviteten för behandlingen av artrit. Sådana studier skulle bidra till att klargöra doseringsriktlinjer, optimala appliceringsmetoder och de långsiktiga effekterna.

Forskning har fastställt: Topiskt applicerad CBD kan vara fördelaktigt för att lindra artrit, men det finns inte tillräckligt högkvalitativa mänskliga studier för att säkerställa resultat.

4 – Ångest

Forskning på effekten hos CBD olja vid ångest understryker dess potential som en alternativ behandlingsmetod för ångestrelaterade tillstånd. Intresset för CBD som ett ångestdämpande medel växer, bland annat på grund av dess begränsade biverkningarna jämfört med traditionella ångestläkemedel.

Forskningen indikerar att CBD kan ha effekt på hjärnans serotoninreceptorer, vilket kan leda till minskad ångest. Serotonin är ett naturligt ämne i kroppen som hjälper oss att stabilisera humöret och må bra mentalt. Upptäckten kan öppna dörrar för nya, mer målinriktade behandlingsstrategier på flera typer av ångest som panikångest, social ångest, m.m.

En studie visade att förbehandling med 300 mg CBD minskade signifikant ångest hos 57 friska män som genomgick ett simulerat offentligt taltest. Däremot gjorde doser av 150 mg CBD och 600 mg CBD ingen skillnad för männens ångestnivåer.

I en annan observationsstudie rapporterades positiva effekter på ångest efter intag av CBD, där 21 av 400 patienter hade ångest.I en ytterligare stor studie med 72 patienter, rapporterade 57 patienter (79,2 %) en minskad ångestnivå redan inom den första månaden efter att ha startat CBD-behandling.

Slutsatsen är även här att det krävs ytterligare forskning för att förstå den optimala doseringen och hur CBD bäst kan användas för att behandla olika former av ångest. Det är också viktigt att långtidseffekterna av CBD-användning för ångesthantering utförs och även dess interaktioner med andra läkemedel och behandlingsformer. 

Med en växande mängd anekdotiska bevis och preliminär forskning kan CBD potentiellt erbjuda ett säkert och effektivt alternativ till traditionella ångestdämpande medel. Framtida studier kommer att vara avgörande för att fastställa CBD oljans roll i behandling av ångest.

Forskning har fastställt: CBD kan lindra ångest, särskilt om det används inför händelser som exempelvis offentliga tal, men det är inte känt vilken dos som är optimal.

5 – Depression

Forskningen kring CBD och dess potentiella effekter på depression är i ett tidigt skede, men de preliminära resultaten är lovande. Det starka sambandet mellan stress och depression gör CBD oljans stressreducerande effekter väldigt intressanta som en framtida behandlingsmetod.

Dessutom pekar som sagt forskningen på att CBD kan påverka serotoninsystemet i hjärnan skapar en möjlighet för att cannabinoiden ska kunna ge nya behandlingsmetoder vid depression. Den skiljer sig nämligen från traditionella antidepressiva som ofta fokuserar på serotoninnivåer istället för själva systemet. Det kan potentiellt erbjuda ett alternativ för individer som inte svarar väl på traditionella läkemedel.

Vid djurstudier har CBD visat viss effekt för att lindra depression. Detta tros vara relaterat till dess starkt stressreducerande effekt. Djurstudier har även visat att CBD har en positiv effekt på serotoninnivåerna i hjärnan. Låga nivåer av serotonin tros spela en nyckelroll för vårt humör och gör bland annat att vi känner oss nedstämda.

Forskning har fastställt: CBD kan hjälpa mot depression, men fler studier behövs.

6 – Sömnstörningar

Forskningen på CBD behandling vid sömnstörningar har visat att det har potential som ett naturligt sömnhjälpmedel. Även här finns ett stort intresse då traditionella sömntabletter kommer med en stor risk för beroende. Forskningen pekar på att CBD kan ha en reglerande effekt på sömncykler, vilket potentiellt kan hjälpa till att normalisera sömnmönster hos personer med sömnstörningar.

CBD har en förmåga att hantera några av de vanligaste underliggande orsakerna till sömnproblemen, som ångest och smärta. Genom att lindra dessa tillstånd kan det indirekt förbättra sömnkvaliteten och göra det lättare att somna in. Efterfrågan har ökat kraftigt på säkra och effektiva sömnhjälpmedel och CBD erbjuder ett lovande alternativ.

I en forskningsstudie rapporterade 31 % av personerna som tog CBD för andra tillstånd, som ångest eller icke-cancerrelaterad smärta, förbättrad sömn under behandlingen. En annan stor fallserie visade att 48 av 72 personer (66,7 %) fick en förbättrad sömnkvalité inom den första månaden, men det fluktuerade något över tid.

Ett separat projekt där personer med ångest eller depression behandlades med höga doser CBD visade att det bevarar den naturliga sömnarkitekturen. Detta innebär att det sannolikt inte har några negativa effekter på sömnkvaliteten.

Forskning har fastställt: CBD kan hjälpa människor att sova bättre och verkar inte störa sömnen på något sätt.

7 – Akne

CBD är som sagt effektiv vid topisk applicering och har visat lovande resultat som en innovativ behandlingsmetod för hudproblem. Genom att påverka både talgproduktionen och reducera inflammationer kan CBD erbjuda en dubbelverkande lösning för att hantera akneutbrott. En betydande förbättring jämfört med många traditionella aknebehandlingar som ofta bara fokuserar på en av dessa aspekter.

I en laboratoriestudie på människor fann forskare att CBD förhindrade mänskliga sebocyter från att skapa för mycket talg. De fann också att det hade en antiinflammatorisk effekt, vilket förhindrar att inflammatoriska cytokiner aktiveras. De drog slutsatsen att topiskt applicerad CBD kan vara en effektiv behandling för akne och kan förebygga eller minska framtida utbrott.

Forskningen tyder på att CBD kan bidra till att reglera hudens oljeproduktion, eftersom oljig hud förknippats med högre risk för akne är detta lovande. Dess antiinflammatoriska egenskaper kan också hjälpa till att minska den rodnad och svullnad som ofta dyker upp i samband med ett utbrott av akne.

Forskning har fastställt: Topiskt CBD kan hjälpa till att lindra inflammation och överdriven talgproduktion i samband med akne, men fler studier bör utföras.

8 – Parkinsons sjukdom

Denna initiala forskningen pekar på att CBD olja har en positiv inverkan för människor som drabbats av Parkinsons sjukdom. Effektiviteten visade sig vara särskilt potent när det kom till ökad livskvalitet och psykologiskt välbefinnande. Något som är viktigt då Parkinsons sjukdom inte bara påverkar fysiska funktioner utan kan också ha djupgående effekter på den emotionella och mentala hälsa.

Flera små studier har undersökt användningen av CBD för att lindra symptomerna av Parkinsons sjukdom, med mestadels uppmuntrande resultat. I de flesta studier fanns det inga skillnader mellan grupperna när det gäller rörelserelaterade resultat; dock hade gruppen som behandlades med en dos på 300 mg CBD per dag en signifikant förbättrad välbefinnande och livskvalitet enligt Parkinsons sjukdoms-frågeformulär (PDQ-39).

CBD oljans neuroprotektiva egenskaper undersöks också i samband med Parkinsons sjukdom. Forskare är intresserade av hur cannabinoiden kan bidra till att skydda nervceller från den skada som typiskt orsakas av sjukdomen. Det behövs betydligt mer forskning här men resultaten pekar på att CBD kan komma att spela en roll i framtida behandlingsstrategier.

Sen är det viktigt att påpeka att forskningen om CBD och Parkinsons är i ett tidigt skede. Framtida kliniska prövningar behöver inte bara utföras i större omfattning, utan också vara mer fokuserade på att förstå hur CBD påverkar de olika symptomerna som orsakas av Parkinsons.

Forskning har fastställt: CBD visar potential för att förbättra livskvaliteten hos personer med Parkinsons sjukdom, men större studier behövs.

9 – CBD oljans andra effekter och behandlingsområden

Det finns en bred potential för användning av bra CBD olja vid flera olika medicinska tillstånd vilket understryker dess mångsidiga effekter. Många studier, både på djur och människor, har överväldigande kommit fram till att CBD har immunsuppressiva och antiinflammatoriska egenskaper. Något som kan göra det till ett bra alternativ för vissa autoimmuna tillstånd eller inflammationssjukdomar som exempelvis IBS.

Inom neurologin har man undersökt om CBD kan lindra symptom relaterade till Alzheimers sjukdom. Dess förmåga att agera på det centrala nervsystemet och eventuellt skydda nervceller kan erbjuda nya behandlingsvägar för dessa progressiva tillstånd.

Cannabinoidens roll i behandling av substansmissbruk är också ett område där intresset växer. Första studier tyder på att CBD kan minska begär och ångest hos personer som är beroende av vissa substanser, vilket öppnar upp för möjligheter inom beroendevården.

Det forskas också kring CBD och diabetes, där de antiinflammatoriska egenskaper kan spela en roll i att skydda mot eller fördröja utvecklingen av typ 2-diabetes. Detta genom att påverka insulinresistens och inflammation.

Med detta sagt så är inte CBD en mirakelkur som kommer bota allt. Resultaten är lovande men som vi skrivit om och om igen behövs betydligt fler studier för att undersöka användningsområdena och effektiviteten även här. Tar du mediciner är det viktigt att först konsultera läkare innan du börjar experimentera med CBD oljans effekter.

Källor

  1. Epilepsi: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31013866/
  2. Smärtlindring: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9288157/
  3. Kronisk smärta: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7204604/
  4. Ledinflammation (Artrit): https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26517407/
  5. Smärta, mental hälsa och sömn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32019776/
  6. Ångest och sömn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30624194/
  7. Depression, sömn, Parkinsons m.m:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30298064/
  8. Akne och hudåkommor: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27094344/
  9. Illamående: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5576606/